فهرست اعضاء گروه  ICT و هوشمندسازی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

  دکتر حمیدرضا  ربیعی


مدیر گروه
دکتری مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه پردو آمریکا
rabiee@s3c.ir
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
دکتر حمیدرضا  محروقی

مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی/امنیت شبکه
ایمیل :  mahrooghi@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه
مهندس سمیه  سلطانی

مدرک تحصیلی :  ادانشجو ی دکتری-مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  Soltani@@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس هانیه  رمضانی

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
ایمیل :  Ramezani@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محیا  خیرخواه

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
ایمیل :  kheyrkhah@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس مهناز  زارع

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-امنیت
ایمیل :  zare@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

مهندس محمود  کرامتیان راد

مدرک تحصیلی :  مهندسی کامپیوتر
ایمیل :  keramatiyan@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه