فهرست اعضاء گروه  میراث فرهنگی

درباره گروه فعالیت ها اعضاء گالری تصاویر

  دکتر مهدی  حجت


مدیر گروه
دکتری حفاظت از بناهای تاریخی
hojjat@s3c.ir

ساسان  نوروزی


دبیر گروه
کارشناسی ارشد مرمت و احیا بناهای تاریخی
norouzi@s3c.ir

مشاهده رزومه
اعضاء شورای علمی / مشاورین گروه
محمدرضا  رحیم زاده

مدرک تحصیلی :  دکترای معماری
ایمیل :  rahimzadeh@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه

کارشناسان و پژوهشگران گروه
رضا  سلیمان نوری

مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد ایران شناسی
ایمیل :  reza.soleymannoori@s3c.ir
شماره تماس :
مشاهد رزومه